اخبار برگزیده

Burnt Wing part 2

درون چون ریزشی از انجماد استخوان های پیام آواران

خطوطی از شکلِ باورت

و

 چهره ای از پیشانی ات

درهم می شکند با آینه

مادرم،

زیر پوست به تشنج نشسته اند

زانو

و ندای پوچ پیروزی تو در میان جادوگران مشعل بدست

که غار افلاطونی مسدود به سنگ تراشان تندیس زا را به تو نشان می دهند،

ناکامم از نجاتت

ناکام

ناکام

هیاهوی آشوب است درونم

مانندت که ریزشی است به درون

و در من از جنگ و خون

و در تو صلح و جنون،

پی در پی در تلاطمِ طغیان این گونه های وحشی

که تو را با آذرخشی در مکانت

نگه می دارند

و کتابداران از سکوتت جشن می گیرند

و صلیب کشان در گوش ات که به نجوای باور، ترانه می سرایند از ازدحامِ میخ های کوبیده بر تنت

کپک زاز های جسم و آینه مرا بر فریاد خویش می دارند

کیست میزبان حقیقت؟

مرسلان و فیلسوفان؟

و

یا شاعری چموش که پشت آینه را با قلم نشانه می گیرد؟

آری

این واقیعت

که

در تنهایی روان

همسانیم

و در طرح مرگِ یک شعر

قاتل

و در نامنظمی تپشِ پلک و سیاهی قلب

ناگهان بر می خیزیم

کابوس زندگی

فرا می خواندمان،

اما من جنگاوری از صلح نبوده ام

زیرا هر بطن حقیقت را با دستانم چنان شکفتم

که ارتعاشِ خون

قرن ها پس از من

به دیوار حماقت خواهد نواسانید

انسان آمیخته به خاک هرگز چنین  با تندیس خدایان بازی نکرده

و شاش کودکانه بر حسب تصادف

بر آن نریخته

این گونه که من لاله های گوش را تراشیده ام

تا شوکران منبرنشینان

رنگین مندرسان و مدرسان،

کلام چینان هرجایی

با ساطور متبلور در یخی

چنان فرود آید

که آزادی

و جشن انسانی را تمدن سازی کند

و این جنگ

و پاداشی که میانتان می آورم

مرا هیچ انتظاری از گِردتان به منظومه ی بودنم نیست

چون

رهایی و تنهایی نزول کرده در من

نخست زادگلن

دوستان و همزیستان من هستند.


Burnt Wing part 2

Randy Coal cutter: Part II The Missing SlateApr 8 2016 What the Slutty City Did to the Queen's Language (read part I here) rescued a young widow from being burnt alive on her husband's funeral pyre and set up home The wings/ of two black moths brushed across my face…Big Two Hearted RiverErnest Hemingway BIG TWO HEARTED RIVER PART I The train went on up the Nick looked at the burned over stretch of hillside where he had expected to find and black wings whirring out from their black wing sheathing as they fly up Burning Questions: Reconstructing the fire scene at Mackintosh's Part 1: Towards a complete architecture · Part 2: Farewell to modernism − and Burning Questions: Reconstructing the fire scene at Mackintosh's Glasgow School of Art than the west wing of the building containing among other gems the Library one of the Were they part of a combined experiment that went wrong

Burnt Wing part 2

Burnt Wing part 2

 

The Use of Literary Quotations and Allusions in

Part 2 The Day of Atonement Book of The LawPart 2 The Day of Atonement The Book of Reckoning The Book of Kings Lebanon burnt and buried under a plethora of banned chemical warfare Left wing activists and so called liberals are the biggest bigots in the world They just   What's Good Today Burnt Ends Pork Belly And Wings At Fletcher's Jan 31 2013 A brisket has two parts to it The bottom part is flatter and leaner and it's called ' the flat ' The top part is much more marbled and fatty and it's 

Isaiah 6:2 Above him were seraphim, each with six wings: With two

SparkNotes: Wide Sargasso Sea: Themes Motifs & SymbolsIn Part One Antoinette describes the fire that burned down Coulibri Estate and triggered her In Part Two Rochester describes the use of candles at night paying As Antoinette recalls “[Coco] made an effort to fly down but his clipped wings  Isaiah 6:2 Above him were seraphim each with six wings: With two Seraphim stood above Him each having six wings: with two he covered his face called seraphim which means burners; they burn in love to God and zeal for Job 4:18; 15:15); two covered their feet or rather the whole of the lower parts of  The Use of Literary Quotations and Allusions inNov 3 2014 2 Commentary Part One Part Two Part Three 3 Notes 4 Old Montag wanted to fly near the Sun and he's burned his wings: This is an  Church burnings after Charleston: part of a 'long dark' history that Jul 2 2015 Thursday 2 July 2015 10 20 EDT Last modified on Thursday 2 July 2015 In all more than a half dozen churches have burned since the mass shooting as long as we allow the KKK and the right wing GOPers to exist Area 5: Mountain Village (First Visit) TOMB RAIDER 2013 Sep 8 2013 The others are detailed in the Mountain Village Part 2 and Mountain Village Part 3 sections Burn the salvage net to get the crate inside Step out of the plane and move down the wing on the right to find a salvage crate on 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها